CE-merkintä

Standardikohtainen listaus tuotevalikoimaamme kuuluvista harmonisoidun tuotestandardin piiriin kuuluvista rakennustuotteista metallisista katto- ja seinäverhouksista.

SFS EN 14783 / Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesi-kattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin.

CE-merkinnällä osoitamme, että rakennustuotteen keskeiset ominaisuudet on selvitetty siihen sovellettavan harmonisoidun tuotestandardin mukaisesti. Harmonisoitu tuotestandardi ilmoittaa tuoteryhmä- kohtaisesti tuotteilta selvitettävät ominaisuudet ja muut vaatimukset.

CE-merkinnällä vakuutamme näiden vaatimusten toteutuvan.

CE-merkintä kertoo ostajalle tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella tavalla ja helpottaa niiden vertailua. Merkintä mahdollistaa sen, että tuote voi olla markkinoilla kaikkialla Euroopassa.

Sisältäen:

SFS EN 14783 / Metallisten täysin tuettujen ohutlevy- ja nauhatuotteiden, raaka-aineen sekä lopputuotteiden testaamisen ja laadunvalvonnan.

SFS-EN ISO 9001:2008 / Tehtaan sisäisen laatustandardin

SFS-EN ISO 14001 / Ympäristöstandardin

Suoritustasoilmoituksen laatimisen, ylläpitämisen ja CE-merkinnän.

OHSAS 18001-Työterveys- ja työturvallisuus

Suoritustasoilmoitus on valmistajan vakuutus siitä, että tuotteemme (Kattotuotteet ja Tehdasvalmisteiset osat) ominaisuudet ovat harmonisoidun tuotestandardin mukaiset.

 

Tietosuojakäytäntö

Rekisteri- ja tietosuojaseloste GDPR

Tämä on Vemitek Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 18.5.2018. Viimeisin muutos 2.5.2022.

 1. Rekisterinpitäjä

Vemitek Oy, 2236862-3, Aleksanterintie 8, 61100 PERÄSEINÄJOKI

 1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Veikko Koivisto, veikko.koivisto(at)vemitek.fi, 044 0219 911

 1. Rekisterin nimi

Vemitek Oy:n sähköpostirekisteri, asiakas- ja työntekijärekisteri

 1. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle onoikeutettu asiakassuhteen hoidon osalta.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito tms.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot(puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), laskutustiedot ja muut asiakassuhteisiin ja tilauksiin liittyvät tiedot.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, tilaussopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, ainoastaan lainmukaisella perusteella.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelemien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 1. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme jatkuvasti palvelujamme ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä tällä sivulla.

Verified by MonsterInsights